OrganoWood Exterior Coating jämförs med andra produkter

I sin rapport ”Miljöbedömning OrganoWood – Referensmiljöer för framtidens produkter”, som återfinns hos Jegreliusinstitutet i Östersund, jämför Lena Stig miljöprestandan för produkten OrganoWood exterior coating™ i förhållande till fyra andra utvalda produkter. Rapporten publicerades 2011.

Den vattenbaserade träbehandlingsprodukten består av silikater samt en katalysator av fruktämnen och används för impregnering av virke till olika utomhusmiljöer som terrasser eller trähustillverkning. I rapporten har Lena Stig valt att fokusera på tryckimpregneringsmetoden utifrån perspektiven miljöpåverkan under produkternas livscykel, samt de ingående kemikalier i produkterna.

De fem produkterna skyddar alla mot både brand och röta. Däremot var det inte möjligt att göra en rättvis bedömning ur ett livscykelperspektiv då det sedan tidigare inte finns någon sådan data att tillgå. Lena Stigs miljöbedömning visar dock att OrganoWood är bättre i jämförelse med produkterna som innehåller borax och guanylureafosfat samt innehåller färre substanser som är klassade som farliga för vattenlevande organismer än resterande produkter.

Lena Stig har i sin rapport funnit att miljöfördelarna med OrganoWood är att medlet är vattenbaserat och inte innehåller några miljöklassade ämnen samt att tillverkning och användning har låga miljörisker, det impregnerade virket behöver inte hanteras som farligt avfall, det lämpar sig väl för återanvändning samt att det finns möjlighet att förbättra produkten genom att vid tillverkningen använda en förnyelsebar råvara istället för sand för tillverkning av silikat.

Rapporten finns att hämta som PDF